Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1. Aanvraag:  iedere sportvereniging kan een aanvraag plaatsen op de website en laat hiermee zien dat zij geïnteresseerd is in mogelijke producten/diensten.  De sportvereniging laat hiermee zien dat zij graag reacties ontvangt van bedrijven uit de gekozen categorie.

1.2. Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten.

1.3. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

1.4. Bedrijf:  de organisatie die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het leveren van producten en/of diensten aan een sportvereniging. Die reageert op één of meer opdrachten van een vereniging.

1.5. Bedrijfsprofiel: de profielpagina is een pagina op Sportclub Plaza met een overzicht van de contactgegevens, categorieën waarin het bedrijf actief is en een beschrijving van het bedrijf.
1.6. Categorie: een bedrijf moet aangeven van welke categorie zij aanvragen willen ontvangen. Een sportvereniging plaatst een aanvraag in een gekozen categorie. Deze categorieën maken onderscheid tussen de verschillende branches in de sportwereld.

1.7. Dashboard: via het dashboard kan een bedrijf haar persoonlijke instellingen aanpassen. Hierin wordt verwezen naar het account, de notificaties en het bedrijfsprofiel. De sportvereniging kan via het dashboard haar aanvragen en account beheren.

1.8. Dienst: de dienstverlening die door Sportclub Plaza wordt aangeboden door middel van de website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop sportverenigingen en leveranciers in contact met elkaar kunnen komen. Het platform bestaat dus uit mogelijkheden om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast kan een dienst ook geleverd worden door een aangesloten bedrijf. Een bedrijf levert deze diensten aan een vereniging naar aanleiding van de gedane aanvragen.

1.9. Leverancier:  een synoniem voor bedrijf, voor uitleg zie bedrijf.

1.10. Notificatie: het bedrijf moet instellen van welke categorieën zij notificaties wil ontvangen. Dit kan aangepast worden bij het dashboard. De notificaties worden via de e-mail verstuurd en kunnen aan- en uitgezet worden via de website. Deze notificaties zijn nodig om de dienst van Sportclub Plaza in werking te stellen.

1.11. Offerte: een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van een sportvereniging aan een bedrijf. De offertes worden als reactie op de aanvragen verstuurd door het bedrijf via de e-mail. Een offerte kan gaan over een dienst en/of product.

1.12. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sportclub Plaza en het bedrijf met betrekking tot de dienst.

1.13. Product: artikelen die worden geleverd door het bedrijf naar aanleiding van de gedane aanvragen. In tegenstelling tot een dienst is een product wel fysiek tastbaar.

1.14. Premium account: het lid worden van Sportclub Plaza is zoals aangegeven erg gemakkelijk en tevens zonder kosten. Door lid te worden van de website, blijf je op de hoogte van alle aanvragen van verschillende sportverenigingen binnen de door jouw gekozen categorieën. Je zal een melding ontvangen van deze aanvragen waardoor je in contact kan komen met de desbetreffende sportvereniging. Om daadwerkelijk in contact te komen met deze sportverenigingen is het noodzakelijk om een premium account aan te maken via de website. Met dit account kan je de verenigingen helpen met hun aanvragen en zodoende nieuwe klanten werven met de best passende offerte. Voor dit premium account betaal je eenmalig een bedrag van €199. Dit zorgt ervoor dat je één jaar lang kan reageren op de aanvragen die voor jouw bedrijf binnenstromen. Voor de prijs van €199 ben je dus een jaar lang premium-lid van Sportclub Plaza.

1.15. Reactie: een bedrijf kan reageren op een geplaatste aanvraag van de sportvereniging. Deze reactie kan gedaan worden nadat de aanvraag is geplaatst in de juiste categorie waarin het bedrijf actief is.

1.16. Sportclub Plaza: is een handelsnaam van Z-Press Sport & Media B.V, kvk-nummer: 24386722, Amstelwijckweg 11, 3316 BB Dordrecht.

1.17. Sportvereniging: een sportvereniging plaatst aanvragen op de website en wil in contact komen met bedrijven.

1.18. Type aanvraag: bij het plaatsen van een aanvraag wordt er gevraagd naar een type aanvraag. Sportclub Plaza biedt de mogelijkheid tot 3 verschillende typen aanvragen: dienstverlening, kopen en huren.

1.19. Upgraden: een bedrijf kan haar account omzetten naar een premium account om gebruik te maken van de dienst die Sportclub Plaza biedt. Voor meer uitleg over een premium account zie artikel  1.14. premium account.

1.20. Website: de website www.sportclubplaza.nl

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand zijn gekomen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Sportclub Plaza en het bedrijf.

2.2. Sportclub Plaza is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Sportclub Plaza en het bedrijf zijn overeengekomen.

2.4. Sportclub Plaza wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van het bedrijf van de hand.

2.5. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen het bedrijf en Sportclub Plaza, wordt het bedrijf geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.6. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Sportclub Plaza zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Sportclub Plaza, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. De afsluiting, en de betaling, van het premium account zal ten alle tijden op elektronische wijze gebeuren. Sportclub Plaza beslist in – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De overeenkomst tussen partijen is bindend, mits de wijze waarop bepaald is door Sportclub Plaza.

3.2. Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 7:46d en 7:46i van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 4. Dienstverlening

4.1. Sportclub Plaza biedt op de website een platform aan waarop sportverenigingen en bedrijven met elkaar in contact kunnen komen als het gaat om het leveren van producten en/of diensten. Sportclub Plaza heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het handelen of nalaten van een gebruiker door middel van de website of anderszins. Sportclub Plaza is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

4.2. Sportclub Plaza heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de aanvragen, profielen en reacties is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Sportclub Plaza draagt voor de inhoud van de aanvragen, profielen en reacties geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Sportclub Plaza verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de verplichtingen tussen verenigingen en bedrijven, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

4.3. Sportclub Plaza biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van  (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Sportclub Plaza niet:

– dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door gebruikers opgegeven informatie;

– dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

– dat derden niet de website en/of de systemen van Sportclub Plaza onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5. Onderhoud

5.1. Sportclub Plaza is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Sportclub Plaza ontstaat.

Artikel 6. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1. Het bedrijf garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die zij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat zij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert het bedrijf dat zij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten, dat zij zich ter zake van het reageren op aanvragen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand zal houden gedurende looptijd van haar account.

6.2. Het bedrijf zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de website met als doel het reageren op een aanvraag voor het leveren van producten/diensten voor een sportvereniging. Het bedrijf zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan sportverenigingen.

6.3. Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede maar niet beperkt tot de offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft het bedrijf toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Het bedrijf is er mee bekend dat de positionering van haar offerte, aanbiedingen en andere informatie op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

6.4. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de website gepubliceerde gegevens. Zij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert zij dat zij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent, en dat zij de belangen en de goede naam van Sportclub Plaza niet zal schaden.

6.5. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de website worden geplaatst:

– materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze algemene voorwaarden;

– materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

– materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Sportclub Plaza of derden worden geschonden;

– materiaal dat naar de mening van Sportclub Plaza in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

– materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;

– materiaal dat in strijd is met lid 2 van dit artikel 6.

6.6. Sportclub Plaza behoudt zich het recht voor de door het bedrijf opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Sportclub Plaza behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om aanvragen, opdrachten, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van het bedrijf op schadevergoeding.

6.7. Overeenkomsten tussen de sportvereniging en het bedrijf komen pas tot stand op het moment dat de sportvereniging dit uitdrukkelijk aan het bedrijf heeft bevestigd. Sportclub Plaza is bij overeenkomsten tussen de sportvereniging en het bedrijf geen partij. Sportclub Plaza kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de sportverenigingen om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van het bedrijf en om die werkzaamheden uit te voeren. Het bedrijf vrijwaart Sportclub Plaza jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

6.8. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de website door het bedrijf worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

6.9. Indien het bedrijf in strijd handelt met het in artikel 6.8 bepaalde verbeurt zij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Sportclub Plaza om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen het bedrijf te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7. Privacy

7.1. Sportclub Plaza verwerkt persoonsgegevens van gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de privacy verklaring van Sportclub Plaza van toepassing.

Artikel 8. Account

8.1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Sportclub Plaza dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de website onder opgave van de gevraagde gegevens.

8.2. Een account wordt pas aangemaakt wanneer Sportclub Plaza de aanvraag tot het plaatsen van een account schriftelijk heeft bevestigd en daarbij aanvaard. Sportclub Plaza is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of (het plaatsen van) een aanvraag of andere informatie door het bedrijf te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

8.3. Ten behoeve van het account wordt een wachtwoord aan het bedrijf verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en het bedrijf mag derden daarvan geen gebruik laten maken. Het bedrijf is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van haar account en vrijwaart Sportclub Plaza voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van haar account van de dienst is gemaakt.

8.4. Sportclub Plaza is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitsluiting toe aan Sportclub Plaza en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van aanvragen, profielen of anderszins.

9.2. Het is het niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Sportclub Plaza, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportclub Plaza, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken  in de zin van de Databankenwet.

9.3. Het bedrijf garandeert dat de door hem op de website geplaatste informatie, waaronder begrepen aanvragen, opdrachten, offertes en profielen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Het bedrijf vrijwaart Sportclub Plaza volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

Artikel 10. Uitsluiting

10.1. Sportclub Plaza behoudt zich het recht om het bedrijf uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, door onder meer haar account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

– het bedrijf op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;

– het bedrijf inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;

– het bedrijf via de dienst commerciële of andere berichten als een consument plaatst of verstuurt met naar redelijkerwijs kan worden aangenomen een ander doel dan het verkrijgen van reacties van sportverenigingen voor het uitvoeren van producten/diensten en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 6.2 van deze voorwaarden.

– het bedrijf in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

– het bedrijf medewerkers van Sportclub Plaza of sportverenigingen onheus bejegend door middel van smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

 Artikel 11. Overmacht

11.1. Sportclub Plaza is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Sportclub Plaza gebruik maakt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid Sportclub Plaza

12.1. Sportclub Plaza is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Sportclub Plaza. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die het bedrijf redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Sportclub Plaza te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Sportclub Plaza wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Sportclub Plaza kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 200,-.

12.3. Iedere aansprakelijkheid van Sportclub Plaza voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Sportclub Plaza niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van het bedrijf die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of de diensten.

Artikel 13. Verwijzingen

13.1. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Sportclub Plaza heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 14. Beveiliging

14.1. Sportclub Plaza spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Sportclub Plaza legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15. Melding van Inbreuk
15.1. Profielen en aanvragen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de website bepaald en onder vermelding van de op de website gevraagde gegevens.
15.2. Indien het bedrijf van mening is dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig is kan zij dit aan Sportclub Plaza melden door middel van de daartoe bestemde button (“meld misbruik”) op de website.  Aan de hand van de door het bedrijf op te geven gegevens zal Sportclub Plaza de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door Sportclub Plaza gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Sportclub Plaza worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart het bedrijf Sportclub Plaza voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Sportclub Plaza lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16. Duur en beëindiging

16.1. Elke overeenkomst tussen Sportclub Plaza en het bedrijf wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de startdatum van de overeenkomst. Na afloop van de initiële periode zal het bedrijf opnieuw een betaling moeten doen om een overeenkomst aan te gaan van een jaar. Mits dit niet wordt betaald zal het abonnement automatisch stopgezet worden.  Sportclub Plaza heeft het recht dat zij de overeenkomst niet zal verlengen. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen en reacties voor de duur van de initiële periode voortgezet.

16.2. Indien het bedrijf in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of andere bepalingen uit de overeenkomst heeft Sportclub Plaza het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat het bedrijf niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Sportclub Plaza.

Artikel 17. Geschillen

17.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Sportclub Plaza en het bedrijf is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Dordrecht.

Artikel 18. Tarieven en betalingen

18.1. Alle door Sportclub Plaza vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Het tarief voor een premium account is €199,-. Dit is een eenmalige betaling per jaar.

18.2. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, is Sportclub Plaza te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.

18.3. Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.

18.4. Indien het bedrijf niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, kan zij na afloop van haar abonnement deze niet verlengen.

18.5. Naast de in lid 2 en 3 genoemde wijzigingen, is Sportclub Plaza gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op www.cbs.nl of op een opvolgende website.

18.6. De aan Sportclub Plaza verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

18.7. Betaling vindt plaats door middel van Ideal. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht.

18.8. Enig beroep door het bedrijf op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Artikel 19. Kwaliteit

19.1. De kwaliteit van de dienst, die Sportclub Plaza biedt, zal te allen tijde verbeterd worden binnen de mogelijkheden van Sportclub Plaza. Sportclub Plaza zal echter niet aansprakelijk zijn voor het niet voldoen aan de verwachtingen van zowel het bedrijf als de sportvereniging.

19.2. Sportclub Plaza zal er alles aan doen om de kwaliteit van de bedrijven te waarborgen. De aangesloten bedrijven hebben allemaal een kvk-nummer en worden gescreend bij de aanmelding. Daarnaast garandeert Sportclub Plaza te streven naar een kwalitatief en  groot mogelijke database van zowel bedrijven als sportverenigingen.

Dordrecht, Oktober 2017